W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

194/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )[1] oraz art. 18 a i 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )[2], uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

      § 1. 1. Określić opłatę od posiadania psa w wysokości  60,-zł.
    2. Opłata od posiadania psów  płatna  jest  w  II  ratach, tj. I rata do dnia 31 marca, II rata do dnia 31 lipca lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
 
      § 2. Dla   prowadzących   hodowlę   psów   rasowych   obowiązek   opłaty  powstaje od 6 miesiąca życia psa.
 
      § 3. Opłatę  pobiera  się  w  wysokości  pełnej  stawki,  jeżeli  obowiązek  powstał  przed 1 lipca, natomiast połowę stawki określonej w § 1 pkt 1, jeżeli obowiązek opłaty od posiadania psów powstał po dniu 1 lipca.
 
     § 4. Uchylanie się od uiszczania opłaty od posiadania psów podlega karze z ustawy karno - skarbowej.
 
      § 5. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Świecia.
 
    § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                            Jerzy Wójcik
 
 
 
U z a s a d n i e n i e

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2008r. uchyliła przepisy regulujące podatek od posiadania psów. W zamian wprowadzona została opłata od posiadania psa i określona została maksymalna stawka jaką może wprowadzić Rada Miejska  w wysokości 104,20zł.  Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjęcie przez Radę Miejską Uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie Gminy.
Na rok 2009 proponuje się przyjąć opłatę od posiadania psów w kwocie 60,-zł.
Przy dokonywaniu tej opłaty właściciele psów otrzymują znaczek identyfikacyjny dla psa        z oznaczeniem: Urzędu Miasta Świecie, numeru ewidencyjnego oraz roku, za który dokonano opłaty.
Przyjmując stawkę proponowaną w uchwale, planuje się dochód w budżecie na 2009r. w wysokości około 21.000,-zł, co odpowiada ilości  350 psów na terenie miasta        
i gminy Świecie.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności,
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych           – z tytułu posiadania jednego psa,
- osób  w  wieku  powyżej  65 lat  prowadzących  samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
W projekcie budżetu Gminy na 2009 rok zaplanowane zostały wydatki na system elektroniczny identyfikacji psów, co powinno poprawić ściągalność opłat z tego tytułu.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r.  Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
 

Powiadom znajomego