W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

193/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie .
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)[1] oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami)[2], uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

    § 1. 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. z kwoty 55,80zł za 1q żyta, do kwoty 33,00zł za 1 q żyta.
   2. Dla gospodarstw rolnych, przestawionych na metodę ekologiczną posiadających aktualny atest, obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. z kwoty 55,80zł za 1q żyta, do 4,00zł za 1 q żyta.
 
     § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
   § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009r.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                          Jerzy Wójcik
 
 
U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przepisami cytowanymi w uchwale, podatek rolny ustalany jest na cały rok kalendarzowy i wymiaru dokonuje się raz w roku.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)      dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
2)      dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów                 i budynków – od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008r. ustalona została w kwocie 55,80zł za 1q na podstawie komunikatu Prezesa GUS- u i opublikowana w Monitorze Polskim z dnia 27 października 2008r. Nr 81, poz. 717, którą obniża się do kwoty 33,00zł za 1q.
W wyniku tej uchwały podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy obniża się z kwoty 139,50zł     do kwoty 82,50zł, a dla pozostałych gruntów za 1 ha fizyczny z kwoty 279,00zł do kwoty 165,00zł.
Stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych prowadzących uprawy metodą ekologiczną, posiadających aktualny atest obniża się do 10,00 zł za 1ha przeliczeniowy.
Propozycja pozostawienia podatku rolnego na poziomie bieżącego roku podyktowana  jest tegoroczną suszą oraz złą koniunkturą dla działalności rolniczej.
 
 
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218 oraz Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.

Powiadom znajomego