W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

192/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )[1] oraz art. 5, 6 i 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )[2], uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

     § 1. Ustalić stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,54 zł;
2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na
    prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
    siewnym – 8,55 zł;
3)   od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością
    gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
    na prowadzenie działalności – 18,54 zł;
4) od 1m2 powierzchni  użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,80 zł;
5) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby
    gospodarstw domowych – 1,70 zł;
6) od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży, za wyjątkiem usytuowanych w budynkach
    mieszkalnych nie wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej
    5,42 zł;
7) od 1m2 powierzchni użytkowej w budynkach letniskowych wzniesionych zgodnie z
    pozwoleniem na budowę nie wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności
    gospodarczej – 6,30 zł;
8) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych nie wykorzystywanych do celów
    prowadzenia działalności gospodarczej – 6,15 zł;
9) od 1 m2 powierzchni  w budynkach wykorzystywanych na działalność publiczną związaną
    z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, kulturą,
    sportem, turystyką i rekreacją  – 1,00 zł;
10)od budowli – 2% ich wartości;
11)od gruntów:
     a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
         zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1m2 powierzchni,
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
        3,70 zł od 1ha powierzchni,
    c)  grunty pod garażami – 0,35 zł od 1m2 powierzchni,
    d) pozostałych – 0,22 zł od 1m2 powierzchni.


   § 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1)będące w posiadaniu inwalidów I grupy oraz osób posiadających trwały stopień
   niepełnosprawności prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe i utrzymujących
   się wyłącznie z emerytury, renty lub zasiłku stałego otrzymywanego z opieki społecznej;
2) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenach wiejskich;
3) związane z działalnością publiczną w zakresie kultury na terenach wiejskich;
4) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
    2. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.


    §  3. Ustala się wzory formularzy:
   1.Informację w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu przedstawionym w zał.
Nr 1.
   2. Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu przedstawionym w zał.
Nr 2.


   §  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.


   § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.


    § 6. Traci moc uchwała Nr 92/07 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                            Jerzy  Wójcik

 
 
 
 U z a s a d n i e n i e
 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2008r. Nr 59, poz. 531) maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosły w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w roku 2008 o 4,2% (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008r. w stosunku do I półrocza 2007r. – opublikowany           w M.P. z dnia 23 lipca 2008r. Nr 54, poz. 486).
Podatek od nieruchomości jest w 100% należnością gminy i wpływy uzyskane z tego podatku stanowią corocznie około 30% planu dochodów.
Poniższa tabela przedstawia stawki podatku od nieruchomości w roku 2008 oraz proponowane na 2009r. w układzie:
- wysokość stawek na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów na rok 2008.
- wysokość stawek na podstawie Uchwały Rady Miejskiej obowiązującej w 2008r.
- wysokość stawek na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca  2008r.
   w sprawie wysokości górnych granic stawek w podatkach i opłatach lokalnych w 2009r.
  (Monitor Polski z dnia 14 sierpnia 2008r. Nr 59, poz. 531)
- wysokość stawek proponowanych w uchwale Rady Miejskiej na 2009r.
Zgodnie  z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ustala się treść formularza informacji        w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych.
 
  [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 i Dz. U. z 2007r.  Nr 173, poz. 1218 oraz Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r.  Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730.

Załączniki

Załączniki

Załączniki doc, 38 kB

Powiadom znajomego