W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

190/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia prowadzonego przez Gminę Świecie.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia pod nazwą - Dom  Dziennego  Pobytu  dla Osób Starszych przy ul. Św. Wincentego 1 – stanowiące  załącznik  Nr 1 do  niniejszej uchwały,
            
§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Świecia.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi  w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

W związku z faktem utworzenia przez Gminę Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, zgodnie z art.97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej niezbędne jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w niniejszym jako ośrodku wsparcia dziennego. 
                 Projekt przedłożonej uchwały dotyczy osób starszych, niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie pobytu w Domu Dziennego Pobytu  przy ul. Św. Wincentego 1.
                  Proponowane zasady odpłatności za pobyt w tej placówce uwzględniają sytuację rodzinną i możliwości finansowe osób korzystających z tej formy pomocy, jak i zapis art. 8  ustawy o pomocy społecznej zgodnie  z  którym  prawo do świadczeń  z  pomocy mają:
a)  osoby samotne -   dysponujące  dochodem  nie  przekraczającym    ustalonego  kryterium
     dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej ( obecnie 477zł),
b)  osoby w rodzinie -  których  dochód nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego na
      osobę w rodzinie ( obecnie 351zł).
                 Mając na uwadze powyższe odpłatność będzie regulowana w zależności od dochodu przypadającego  na osobę samotnie gospodarującą  bądź osobę w rodzinie według tabel odpłatności stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji administracyjnej. Wnoszona przez świadczeniobiorców odpłatność  stanowić będzie dochód w budżecie Gminy Świecie.
 

Załącznik

Załączniki

Powiadom znajomego