W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

181/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zawarcia z Powiatem Świeckim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 167, ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 105 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zawrzeć porozumienie z Powiatem Świeckim w sprawie przekazania przez Gminę Świecie Powiatowi Świeckiemu uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

 
 
Uzasadnienie
 

Prowadzenie przedszkoli na podstawie ustawy o systemie oświaty należy do zadań własnych gminy. Jednak jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły
i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu, dla której prowadzenie danego typu szkoły  lub placówki jest zadaniem własnym. Powiat Świecki zwrócił się do Gminy Świecie z wnioskiem o zawarcie takiego porozumienia w celu założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego, które miałoby swoją bazę w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu.
Założenie tej placówki jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym cierpiących na różnego typu dysfunkcje rozwojowe, które uniemożliwiają tym dzieciom korzystanie z przedszkoli ogólnie dostępnych w poszczególnych gminach Powiatu Świeckiego.
W zawartego porozumienia Powiat Świecki zobowiązuje się do podjęcia wszelkich obowiązków organu prowadzącego dotyczących zarówno spraw finansowych jak
i organizacyjnych.
 
 

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 181/08
Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2008 r.

 

POROZUMIENIE  

Zawarte w dniu .............................  2008 r. w Świeciu pomiędzy:
Gminą Świecie z siedziba w Świeciu  przy ulicy Wojska Polskiego 124,  reprezentowaną przez  Pana Tadeusza Pogodę - Burmistrza Swiecia, zwaną dalej „Gminą”
a
Powiatem Świeckim z siedzibą w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 173, reprezentowanym przez Panią Marzenę Kempińską – Starostę Świeckiego i Panią Barbarę Studzińską – Wicestarostę Świeckiego zwanym dalej „Powiatem”.
 
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przekazanie przez Gminę Świecie Powiatowi Świeckiemu uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego tj. przekazanie uprawnień organu prowadzącego przedszkole, w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 167, ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 105 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami ) strony zgodnie postanawiają, co następuje:
 
§ 1
 
Mocą niniejszego porozumienia Gmina działając w oparciu o art. 5, ust.2, pkt. 1, art.2, ust. 5, i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) przekazuje Powiatowi  uprawnienie do założenia, a następnie prowadzenia przedszkola specjalnego.  Tym samym Gmina przekazuje Powiatowi  obowiązki i zadania organu prowadzącego, wynikające z przepisów wyżej przywołanej ustawy o systemie oświaty.
§ 2
 
W celu realizacji przyjętych zadań Powiat zobowiązuje się do:
1)      założenia przedszkola specjalnego, wyznaczając siedzibę przedszkola w stanowiącym własność Powiatu budynku położonym w Świeciu przy ul. Paderewskiego 5a;
2)      zapewnienia nowo powstałej placówce odpowiednich warunków lokalowych, koniecznych do prowadzenia zajęć w godzinach dydaktycznych, wynikających z arkusza organizacyjnego;
3)      zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
4)      wykonywania remontów obiektu, w którym przedszkole będzie miało siedzibę oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
5)      zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;
6)      wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania oraz wykonywania innych zadań statutowych.
 
§ 3
 
Zadania związane z prowadzeniem przedszkola Powiat będzie finansował w całości z dochodów własnych i nie będzie miał prawa w chwili zawarcia Porozumienia i w przyszłości wnoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych w stosunku do Gminy.
 
§ 4
 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
W przypadku podjęcia przez Powiat decyzji o likwidacji przedszkola, czynności określone w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należeć będą do obowiązków Powiatu.  
 
 
§ 5
 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
§ 6
 
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
 
 
........................................................                                 ......................................................
            ( w imieniu Gminy)                                                            ( w imieniu Powiatu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego