W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

179/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie określenia zasad rozliczania się inkasentów z inkasa.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami ) oraz art. 6 ust. 12 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, z późn. zmianami ) oraz art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się obowiązki i zasady rozliczania inkasentów z inkasa:
1.   Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków odpowiednio od osób: zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.
2.      Inkasenci obowiązani są do pobierania podatków i dokonywania wpłat do kasy Urzędu Miejskiego w terminie 5 dni od następnego dnia po upływie terminu płatności.
3.      W przypadku przekroczenia pobranej gotówki w kwocie 2.000,- zł, inkasent jest zobowiązany wpłacić ją w dniu przekroczenia w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego.
4.      Inkasenci zobowiązani są do prowadzenia i przechowywania dokumentów związanych
z inkasem podatków przez okres 5 lat po upływie każdego roku podatkowego.
5.      Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.
6.      Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za podatki pobrane, a nie wpłacone
na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu.
7.      Inkasenci są odpowiedzialni za pobrane kwitariusze i zobowiązani do ich zwrotu
w stanie niezniszczonym.
8.      Wynagrodzenie wypłacane będzie raz na kwartał, w terminie 15 dni od dnia dokonania przez inkasentów wpłat zainkasowanych podatków na rachunek Urzędu Miejskiego
w Świeciu.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 
Uzasadnienie

Wobec prowadzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, koniecznym stało się określenie szczegółowych zasad rozliczania się inkasentów z inkasa. Wprowadzone przedmiotową uchwałą rozwiązania pozwalają na bieżącą kontrolę realizowanych zadań przez inkasentów oraz precyzują obowiązki tych osób w zakresie rozliczenia z pobranych należności podatkowych przez
te osoby.
Przedłożoną propozycję należy uznać za właściwą z punktu widzenia ochrony interesów gminy Świecie jak i jej podatników w zakresie podatków wymienionych na wstępie.
 

Powiadom znajomego