W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

178/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Ośrodek Kultury  Sportu i Rekreacji   w Świeciu, zwany dalej Ośrodkiem. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.
§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w  Świeciu, a terenem działania jest obszar Gminy Świecie.
§ 3. Do zadań Ośrodka należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Świecie. Szczegółowy zakres działalności Ośrodka określa statut.
§ 4. Burmistrz Świecia odda w użyczenie zabudowaną nieruchomość przy ulicy Wojska Polskiego 139 w Świeciu, posadowioną na działce Nr 330/1 i amfiteatr przy
ul. Sienkiewicza posadowiony na działce Nr 764/6, Nr 446/16, Nr 466/19 stanowiące własność Gminy oraz przekaże na własność Ośrodka składniki majątku ruchomego.
§ 5. Działalność Ośrodka będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych
oraz innych źródeł.
§ 6. Nadaje się Ośrodkowi Statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a przyjęty Uchwałą Nr 199/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2004, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 45, poz.753 z dnia
8 kwietnia 2004 r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
     Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
 

Konieczność wywołania przedłożonego projektu uchwały wynika z tego ,że regulujące zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury jakim jest ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) wymagają podjęcia przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego uchwały  o akcie utworzeniu takiej jednostki. OKSi R jak to wynika z uchwały Rady Miejskiej Nr 199/04 z dnia 26 lutego 2004 r. działa w oparciu o Statut przyjęty wskazaną powyżej uchwałą ,ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 45, poz.753 z dnia 8 kwietnia 2004 r.  Dla wypełnienia wszelkich wymogów  określonych przepisami ustawy o organizowaniu   prowadzeniu działalności kulturalnej koniecznym jest jedynie podjęcie uchwały o akcie o utworzeniu takiej samorządowej instytucji kultury.

Zał. Nr 1 Statut Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Pobierz

Załączniki

Powiadom znajomego