W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

143/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sulnówko w pobliżu jeziora Deczno z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową.
na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr 350/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sulnówko w pobliżu jeziora Deczno z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje
 
 
Rozdział I
 
Przedmiot uchwały
 
§1

        1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sulnówko w pobliżu jeziora Deczno z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową, zwany dalej planem.
       2. Stwierdza się zgodność niniejszego planu ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świecie” przyjętym uchwałą nr 205/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2000r.
        3. Plan jest wyrażony w formie tekstu i rysunku planu. Tekst stanowi treść niniejszej uchwały. Rysunek jest załącznikiem do uchwały sporządzonym w skali 1:1000
       4. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1)      przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy i gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
6)      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych;
7)      szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
8)      szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym zakazu zabudowy;
9)      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10)  sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
11)  stawek procentowych na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
5.      Następujące elementy rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu, obszaru objętego planem miejscowym oraz elementami wpisanymi na podstawie przepisów szczególnych:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie oraz zasady  zagospodarowania terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;
4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) dopuszczalne  podziały  geodezyjne.
       6. Następujące elementy rysunku planu stanowią informacje oraz propozycje rozwiązań:
1) postulowany przebieg jezdni - osie dróg;
               2) przebieg istniejących sieci: elektroenergetycznej i wodociągowej;
               3) postulowany przebieg zach. granicy pasa drogowego drogi gminnej.
      7. Do niniejszego planu załącza się jako integralne części uchwały:
              1) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach  publicznych - załącznik nr 3.
     

§ 2

1.       Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 
1)          ustawie  - należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia   27 marca 2003 r.;
2)          rysunku - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
3)          terenie  – należy przez to rozumieć teren wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;
4)         linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania;
5)          obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą obowiązkowe usytuowanie frontu budynku rekreacji indywidualnej  oraz maksymalne dopuszczalne przybliżenie usytuowania budynku innego niż budynek rekreacji indywidualnej  w stosunku do drogi. Linia ta może być przekroczona maksymalnie o 2 m przez takie elementy budynku jak: wykusze, zadaszenia wejściowe, schody, podesty i okapy;
6)          nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą maksymalne dopuszczalne przybliżenie usytuowania budynku do drogi. Linia ta może być przekroczona maksymalnie o 2 m przez takie elementy budynku jak: wykusze, zadaszenia wejściowe, schody, podesty i okapy;
7)          maksymalnej wysokości elewacji -  należy przez to rozumieć  maksymalną dopuszczalną wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do okapu lub krawędzi attyki;
8)          maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalną dopuszczalną wysokość   budynku mierzoną od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy;
9)         poziomie posadzki parteru – należy przez to rozumieć poziom posadzki w podstawowej części budynku mierzony od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku;
10)       maksymalnej ilości kondygnacji – należy przez to rozumieć maksymalna dopuszczalna ilość kondygnacji naziemnych  przy czym za kondygnację naziemną uważa się również poddasze użytkowe. Nie uważa się za kondygnację naziemną nieużytkowych strychów i przestrzeni technicznych w poddaszach budynków;
11)       wskaźniku wielkości zabudowy działki – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki wyrażony w procentach;
12)       wskaźniku udziału powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnej określanej na podstawie przepisów szczególnych do powierzchni działki wyrażony w procentach;
13)       powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym z wyłączeniem powierzchni obiektów budowlanych lub ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych np.: schodów, pochylni lub ramp zewnętrznych, tarasów, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
14)      zakazie zabudowy – należy przez to rozumieć zakaz budowy  wszelkich obiektów budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane;
 

Rozdział II
 
Ustalenia ogólne
 
§ 3
 
Przeznaczenie terenu


1.     W planie ustala się następujące  funkcje terenów :
1)      Tereny zabudowy letniskowej oznaczone symbolami  01.ML, 02.ML, 03.ML, 04.ML;
2)      Teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oznaczony symbolem 05.E;
3)      Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami  06.KDW  i 07.KDW;
4)      Tereny rolnicze oznaczone symbolami 08.R, 09.R;                 
2.     Określone funkcje terenu nie wykluczają możliwości realizacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi tego terenu lub terenów sąsiednich na zasadach określonych w ustaleniach ogólnych i szczegółowych planu. 
 

§4

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 

1.      Zakazuje się budowy  ogrodzeń z prefabrykowanych płyt betonowych lub tworzyw sztucznych.
2.      Nakazuje się wprowadzanie wzdłuż ogrodzeń od strony dróg nasadzeń krzewów i zieleni niskiej, jeżeli nie kolidują one z uzbrojeniem terenu.
3.      Na całym obszarze objętym planem zakazuje się umieszczania wszelkich nośników reklamowych.
4.      Zakazuje się lokalizacji masztów antenowych i anten o wysokości przekraczającej 3 m.
5.      Zakazuje  się lokalizacji instalacji wymagających budowy kominów  wolnostojących lub kominów wbudowanych  wypuszczonych ponad kalenicę lub attykę budynku na wysokość większą niż  1,5 m.
6.      Elementów infrastruktury technicznej służącej obsłudze terenów budowlanych  takie jak: złącza kablowe, skrzynki licznikowe etc. należy sytuować w ogrodzeniach posesji lub na ścianach budynków.
7.      Nową zabudowę należy kształtować w nawiązaniu do naturalnej rzeźby terenu.  Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli zmiana rzędnej otaczającego  terenu związana z realizacją inwestycji wynosi nie więcej niż  0,75 m przy budowie budynków oraz  0,5 m w pozostałych przypadkach.                     
8.     Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków powinny odbywać się z uwzględnieniem następujących warunków :
                     1) kąt spadku połaci dachowych nad częścią dobudowywaną lub przebudowywaną winien być równy kątowi głównej istniejącej połaci dachowej,
                     2) pokrycie całości dachu powinno być  jednakowe materiałowo i kolorystycznie,
                     3) w przypadku nadbudowy całości budynku należy zachować kąt nachylenia połaci zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów elementarnych a maksymalna wysokość elewacji i kalenicy również nie może przekroczyć wartości wymaganych ustaleniami szczegółowymi,
                     4) w przypadku rozbudowy poziomej maksymalna szerokość elewacji oraz wskaźnik wielkości zabudowy nie może przekroczyć wartości dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych, natomiast wysokość elewacji musi być zgodna z wysokością elewacji istniejącego obiektu,
                     5) w przypadku jednoczesnej nadbudowy i rozbudowy należy zachować wszystkie parametry budynku wg ustaleń szczegółowych.
 

§ 5

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego a także granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
 
1.      Przy projektowaniu i realizacji inwestycji w obszarze objętym planem należy zachować warunki wynikające  z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z którymi inwestor jest zobowiązany do oszczędnego korzystania z terenu oraz do ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
2.     Przyjęte rozwiązania projektowe dla planowanych obiektów powinny zapewniać ochronę gleby, wód podziemnych i atmosfery przed  przedostawaniem się zanieczyszczeń powstających w trakcie realizacji i eksploatacji obiektów.
3.      Teren położony jest w granicach Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  dla którego warunki ochrony określa rozporządzenie nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r.  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
4.     Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt  5 ustawy .

§ 6

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego , zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 
1.                   Na terenie objętym planem nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej.
2.                   W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zgodnie z art. 32 ust .1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
            1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
            2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych  środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
            3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkie konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe burmistrza Świecia.   
 

§ 7

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 
1.                   Obowiązujące lub nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych i dróg wewnętrznych określa rysunek planu.
2.                   Odległość zabudowy od granic działek lub granic poszczególnych terenów należy przyjąć na podstawie przepisów odrębnych z zastrzeżeniem ust. 3.
3.                   Wyklucza się możliwość sytuowania nowych budynków bezpośrednio przy granicy działki.
4.                   Maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy działki, minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy, dopuszczalna szerokość elewacji oraz geometria dachu określona jest w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.
5.                   Ustalenia geometrii dachu zawarte  w ustaleniach szczegółowych, określają układ podstawowych połaci budynku, nie limitując liczby połaci dachowych.
6.                   Ustalenia dotyczące kąta nachylenia dachów nie dotyczą elementów drugorzędnych, takich jak: daszki nad wejściem, wiaty dobudowane .

§ 8

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
 
1.       Podziały nieruchomości mogą być prowadzone jedynie w liniach rozgraniczających poszczególne tereny oraz w liniach dopuszczalnych podziałów geodezyjnych określonych na rysunku planu.
2.       Scalanie nieruchomości jest dopuszczalne o ile powstałe działki nie przekroczą granic poszczególnych terenów.
3.       Obszar objęty planem nie wymaga przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu art. 101 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
 

§ 9

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
 
1.        Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie za pośrednictwem drogi gminnej położonej poza obszarem planu oraz za pośrednictwem dróg wewnętrznych położonych w terenie oznaczonym symbolem 06.KDW  i  07.KDW.
2.       Parametry techniczne dróg zawierają ustalenia szczegółowe planu.
3.       Należy zapewnić miejsca postojowe na terenach planowanych inwestycji w ilości nie mniejszej 1 m.p. / 1działkę
 

§10

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej :
 
1.        Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej można realizować na obszarze całego planu z zastrzeżeniem ust. 3
2.        Przebieg istniejących sieci przedstawia rysunek planu.
3.        Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji sieci:
1)                  elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub wyższym;
2)                  nadziemnych sieci elektroenergetycznych o napięciu do 110 kV;
3)                  gazowniczych wysokiego ciśnienia .
4.        Ustala się następujące zasady dostępu do infrastruktury technicznej:
1)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego na zasadach określonych przez zarządcę sieci;
2)  odprowadzenie ścieków bytowych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych przez jej zarządcę z zastrzeżeniem pkt 3;
3)  do czasu zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych;
4)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci nn i SN w oparciu o istniejącą stację transformatorową położoną w terenie oznaczonym symbolem 05.E;
5)  zaopatrzenie w gaz dla potrzeb bytowych w oparciu o gaz butlowy.
5.        W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się odprowadzenie powierzchniowe na własny teren nieutwardzony.
6.        Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej o której mowa w ust. 4 pkt. 2 nastąpi do 2015 roku.
7.        W zakresie gospodarki odpadami nakłada się na użytkowników posesji położonych w terenach 01.ML, 02.ML, 03.ML, 04.ML  obowiązek :
         - gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach
         - zapewnienia regularnego wywozu odpadów na składowisko przez wyspecjalizowaną firmę 

§11

Ustalenia  dotyczące sposobów i  terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
 
1.        Do czasu realizacji funkcji docelowych pozostawia się poszczególne tereny elementarne, w zagospodarowaniu dotychczasowym.
2.        Zagospodarowanie tymczasowe nie może utrudniać docelowego zagospodarowania terenów.
 

§12

Wielkość stawki procentowej opłaty o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy wynosi 30 %
 

Rozdział III
 
Ustalenia szczegółowe
 
 
§13

Dla terenów zabudowy letniskowej oznaczonych symbolami: 01.ML, 02.ML, 03.ML, 04.ML  ustala się:
 
1. Teren przeznaczony jest pod zabudowę letniskową.
2.  Przeznaczenie o którym mowa w ust.1 upoważnia do realizacji na jednej działce nie więcej niż 1 budynku rekreacji indywidualnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o pow. zabudowy nie większej niż  120 m2 i 1 budynku gospodarczego lub garażu wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej , elementami małej architektury a także budowlami ogrodowymi.
3. Dopuszcza się sytuowanie liniowych elementów infrastruktury technicznej nie będących bezpośrednio związanymi z zagospodarowaniem pojedynczych  działek lecz stanowiących  fragmenty sieci obsługujących obszar objęty planem.  
 4. Określa się  następujące szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) kolorystykę budynków należy kształtować z zachowaniem następujących zasad:
a. zakazuje się używania w kolorystyce budynku kolorów jaskrawych;
b. zakazuje się wykonywania elewacji budynku z okładzin z tworzyw sztucznych lub blachy;
c. pokrycie dachu winno być wykonane z dachówki lub materiału imitującego dachówkę,
2) Projektowane budynki powinny zachowywać, z zastrzeżeniem par.4 ust. 8, następujące parametry:
a. dla budynków rekreacji indywidualnej:
 
Maksymalna wysokość elewacji
 3,3 m
Maksymalna wysokość zabudowy
 8,5 m
Maksymalna ilość kondygnacji
2
Szerokość elewacji frontowej
6 – 12 m
Maksymalny poziom posadzki parteru
0,6 m. n.p.t.
Forma zabudowy
wolnostojąca
Kąt nachylenia połaci dachowych
33˚ - 45˚
Geometria dachu
dwu- lub wielospadowy,
 
b. dla budynków innych niż budynki rekreacji indywidualnej :
 
Maksymalna wysokość elewacji
3,0 m
Maksymalna wysokość zabudowy
6  m
Maksymalna ilość kondygnacji
1
Szerokość elewacji frontowej
6 – 12 m
Forma zabudowy
wolnostojąca
Kąt nachylenia połaci dachowych
33˚ - 45˚
Geometria dachu
dwu- lub wielospadowy,
Maksymalna powierzchnia zabudowy
25 m2
 
3) Całość zagospodarowania działki budowlanej powinno spełniać,  z zastrzeżeniem par.4 ust. 8, następujące warunki :
a. wskaźnik wielkości zabudowy działki powinien wynosić nie więcej niż 15 %;
b. wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej powinien wynosić nie mniej niż 70 %,
4. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należy przyjąć, zgodnie  z  art.113  oraz z art. 114   ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
 
 

§ 14

Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oznaczonego symbolem 05.E ustala się:
 
1. Teren przeznaczony jest pod stację transformatorową SN/nn
2. Dopuszcza się przebudowę lub modernizację istniejącej stacji lub realizację nowego obiektu  stacji nasłupowej lub w formie odrębnego budynku. Dopuszczalne parametry budynku stacji wynoszą:
 
Maksymalna wysokość elewacji
2,8 m
Maksymalna wysokość zabudowy
5,0 m
Maksymalna ilość kondygnacji
1
Forma zabudowy
wolnostojąca
Kąt nachylenia połaci dachowych
38˚ - 45˚
Geometria dachu
dwu- lub czterospadowy,
 
3.Dopuszcza się przeprowadzenie sieci innych niż elektroenergetyczne o ile nie będą kolidować z planowanym zagospodarowaniem  terenu.

§ 15

Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych jako 06.KDW ustala się:
 
1. Teren przeznaczony pod drogę wewnętrzną.
2. Przeznaczenie terenu o którym mowa obejmuje realizację drogi wraz z obiektami towarzyszącymi  a także elementów infrastruktury technicznej nie związanych z drogą.
3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 8 m.

§ 16

Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych jako 07.KDW ustala się:
 
1. Teren przeznaczony pod drogę wewnętrzną.
2. Przeznaczenie terenu o którym mowa obejmuje realizację drogi wraz z obiektami towarzyszącymi  a także elementów infrastruktury technicznej nie związanych z drogą.
3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12 m.
 

§17

Dla terenów rolniczych oznaczonych jako 08.R, 09.R ustala się:
 
1. Teren przeznaczony do użytkowania rolniczego.
2.  Teren jest objęty zakazem zabudowy z zastrzeżeniem ust.3.
3.  Dopuszcza się realizację stawów rybnych.
 

Rozdział IV
 
Postanowienia końcowe
 
 
§ 18

W przypadku zmian w przepisach odrębnych, do których odwołuje się niniejsza uchwała należy stosować odpowiednie przepisy zamienne.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 

Powiadom znajomego