W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

133/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie
na podstawie Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( Dz. U. Nr 155, poz. 1298)
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Świecie.
 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świecie,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Świeciu,
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Świecia,
dotacji – należy przez to rozumieć środki finansowe budżetu Gminy przeznaczone na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie,
klubie sportowym – należy przez to rozumieć klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Świecie,
Radzie Sportu – należy rozumieć Radę Sportu Gminy Świecie powołaną zarządzeniem Burmistrza.  


§ 3.Gmina udziela klubom sportowym wsparcia w formie:
a)      dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego,
b)      udostępnia gminne obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne dla organizowania zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców gminy.
 
§ 4. 1.Dotacje mogą otrzymać kluby sportowe, które prowadzą działania zakresie sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców gminy i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych,
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada w uchwale budżetowej.
 
§ 5.1.Dotacje mogą być udzielane na:
 
a)      dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, do 80 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu,
b)      dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, do 80 % kosztów zgłoszonego projektu,
c)      dofinansowanie wydatków z tytułu utrzymania lub remontu obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu kwalifikowanego, do 100 % ogółu kosztów.
 
2.Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:
 
a)      wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
b)      wypłaty stypendiów i nagród przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
c)      transferów i opłat z nim związanych,
d)      zapłat kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
e)      zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
f)        kosztów promocji, zakupu nieruchomości, działalności gospodarczej.
 
§ 6. Kluby sportowe uprawnione do otrzymania dotacji mogą składać wnioski do 30 września roku poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy.
 
§ 7.1.Wniosek złożony przez klub sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji musi zawierać:
a)      nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
b)      oświadczenie o statusie prawnym klubu i przedstawienie prawa do reprezentowania,
c)      dokładny adres wnioskodawcy, numer telefonu i faxu oraz adres e-mail,
d)      forma prawna i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy,
e)      numer NIP i REGON,
f)        nazwę banku i numer rachunku bankowego,
g)      rodzaj i cel działania,
h)      szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania,
i)        kosztorys zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy,
j)        wysokość wnioskowanej dotacji,
k)      oświadczenie, iż wszystkie podane we wnioskui załącznikach do wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
l)        podpisy osób umocowanych do działania w imieniu wnioskodawcy,
m)    informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania.
 
2.We wniosku można zawrzeć informacje lub dołączyć do wniosku oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, czy potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie wnioskodawcy.
 
§ 8.1. Każdy wniosek o przyznanie dotacji przed jego rozpatrzeniem, opiniowany jest przez Radę Sportu.
2.Rada Sportu wydaje opinię do złożonych wniosków w terminie 21 dni od przekazania jej wniosków przez Burmistrza.
 
§ 9. Rada Sportu wydaje opinię do wniosków w oparciu o następujące kryteria:
a)      rodzaj i cel zadania,
b)      sposób realizacji zadania,
c)      kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj kosztów,
d)      udział środków własnych i posiadanych z innych źródeł,
e)      zasoby kadrowe,
f)        dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego,
g)      wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje,
h)      dotychczasowa współprace z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywania się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.
 
§ 10. Burmistrz po uzyskaniu opinii Rady Sportu uwzględnia w całości lub części złożone wnioski w projekcie uchwały budżetowej na kolejny rok.
 
§ 11. Ostateczną wysokość przyznanej dotacji określa Rada Miejska w przyjętej uchwale budżetowej na dany rok.
 
§ 12. Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą a klubem sportowym sporządzonej w terminie do 60 dni po podjęciu uchwały budżetowej.
 
§ 13.1. Umowa winna zawierać w szczególności:
a)      oznaczenie stron umowy,
b)      rodzaj zadania podlegającego dotacji i cel, na jaki dotacja została przyznana,
c)      wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizacje zadania,
d)      sposób i termin przekazania środków finansowych,
e)      termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,
f)        sposób kontroli realizacji zadania wydatkowania dotacji,
g)      sposób i termin rozliczenia dotacji;
h)      postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;
i)        termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,
j)        podpisy stron.
 
2.Załącznikiem do umowy jest zawarty w wniosku szczegółowy opis zadania i kosztorys.
3.Przed podpisaniem umowy kluby sportowe muszą przedstawić sprawozdanie z wykonywania dotacji w roku poprzednim, jeżeli taką dotację otrzymały.
 
§ 14.1.W trakcie realizacji zadania Gmina dokonuje kontroli realizacji zadania.

Kontroli dokonują pracownicy Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.
O zamiarze przeprowadzenia kontroli Zastępca Kierownika OKSiR-u ds. sportu zawiadamia klub sportowy, co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.
Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu sportowego lub w Urzędzie.
Kontrolujący maja prawo żądania udzielania informacji o przebiegu wykonania zadania oraz prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacja zadania i wydatkowaniem dotacji.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.  

§ 15.1. Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który została zawarta umowa.

Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
Sprawozdanie powinno zawierać, co najmniej: a)      informacje o przebiegu realizacji zadania,
b)      szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do umowy,
c)      inne istotne informacje o realizacji zadania,
d)      zestawienie rachunków potwierdzających wydatkowanie środków.
 

Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 1.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Ustawa o sporcie kwalifikowanym umożliwia dofinansowanie z budżetu gminy kosztów działalności klubów sportowych związanych z uczestnictwem w rozgrywkach sportowych, organizowanych przez związki sportowe, pod warunkiem przyjęcia przez radę gminy uchwały o warunkach i trybie wspierania sportu kwalifikowanego. Niniejszy projekt uchwały określa zasady i warunki wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie.
Zgodnie z tym projektem Gmina udziela wsparcia klubom poprzez udzielenie dotacji na realizację ich zadań oraz udostępnia gminne obiekty i urządzenia sportowe do organizowania zajęć, zawodów i imprez sportowych.

Powiadom znajomego