W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

131/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przekazania do konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw projektu statutu sołectwa.
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami [1]),
status uchwały obowiązująca

uchwala się co następuje:


§ 1. Przekazać do konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw projekt statut sołectwa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.1.W celu przeprowadzenia konsultacji zobowiązać sołtysów poszczególnych sołectw do zwołania zebrania wiejskiego.
2. Sołtysi zobowiązani są do przekazania Burmistrzowi Świecia opinii wyrażonej przez zebranie wiejskie w związku z przeprowadzoną konsultacją.
3. Ustalić ostateczny termin przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw na dzień 31 maja 2008 roku.
3. Uchwały o zatwierdzeniu statutów dla poszczególnych sołectw podjąć na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2008 roku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 
 


U z a s a d n i e n i e  


Statut jednostki pomocniczej jest dokumentem organizacyjno-prawnym, odrębnym od Statutu Gminy. Statut sołectwa określa organizację jednostki pomocniczej, jej ustrój, organy, kompetencje oraz zakres działania.
Przedstawiony projekt statut sołectwa, w stosunku do wersji dotychczas obowiązującej, zawiera nie tylko zmiany polegające na zastąpieniu słów „Zarząd Miejski” słowami „Burmistrz Świecia”, ale również występują zmiany redakcyjne w wielu paragrafach. Zmiany te doprecyzowują niektóre zagadnienia między innymi kadencyjność sołtysa i rady sołeckiej jak również kwestie zameldowania.
Projekt statutu zgonie z ustawą o samorządzie gminnym musi być skonsultowany z mieszkańcami sołectwa na zebraniach wiejskich. Dopiero po konsultacji ponownie będzie przestawiony Radzie Miejskiej w celu podjęcia uchwały w sprawie jego zatwierdzenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Nowym rozwiązaniem jest uchwalenie statutu odrębnie dla każdego sołectwa.
Procedura związana z uchwaleniem, a zwłaszcza z obowiązkiem publikacji, jest taka sama, jak przy nowelizacji statutu, w związku z powyższym proponuję uchwalenie statutu sołectwa, a nie jego zmian wynikających z przepisów prawa.
 
 
Załącznik 


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
 

Załączniki

Załącznik doc, 14 kB

Powiadom znajomego