W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

123/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się Regulamin działalności Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu, przyjęty uchwałą Nr 1/08 Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
 
 
 
 Uzasadnienie


Rada Społeczna Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2008 r. przyjęła projekt nowego regulaminu swojej działalności. Regulamin ten zgodnie z art. 46, pkt. 3  podlega zatwierdzeniu przez podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, a ponieważ organem założycielskim  Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu jest Gmina Świecie zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały.
 

 Załącznik nr 1
do uchwały Nr123/08
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 lutego 2008 r.

 

REGULAMIN  DZIAŁALNOŚCI
RADY SPOŁECZNEJ  MIEJSKO-GMINNEJ PRZYCHODNI W ŚWIECIU
PRZYJETY UCHWAŁĄ RADY SPOŁECZNEJ MIEJSKO-GMINNEJ PRZYCHODNI
W ŚWIECIU z dnia 17.01. 2008 roku
.

§1


Rada Społeczna działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) , Statutu  Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu  oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1.      Skład i strukturę Rady określa statut Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
2.      Skład Rady Społecznej może ulec zmianie w czasie kadencji wskutek:
a)      śmierci członka Rady,
b)      ubezwłasnowolnienia członka Rady,
c)      zrzeczenia się,
d)      prawomocnego wyroku sądowego skazującego członka Rady za popełnienie przestępstwa umyślnego.

§ 3

1.      Rada Społeczna wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego.
2.      Posiedzenia zwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez jego Zastępcę lub osobę przez niego upoważnioną nie rzadziej niż raz na kwartał z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3.      Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane na wniosek Burmistrza Świecia lub Dyrektora Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady musi zawierać porządek obrad.
4.      Posiedzenia nadzwyczajne mogą zostać zwołane z 3-dniowym wyprzedzeniem.
5.      Listę uczestników posiedzenia, termin, miejsce i porządek obrad ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu
6.      Każdy członek Rady ma prawo zgłaszania osobie upoważnionej do ustalenia porządku obrad wniosku o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia.
7.      Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien o tym zawiadomić, podając przyczynę nieobecności.
8.      Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca lub inna osoba upoważniona przez Przewodniczącego.
9.      Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wskazaną przez Dyrektora spośród pracowników Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu. Kopię protokołu posiedzeń Rady otrzymuje Dyrektor Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
10.  Protokół podpisuje Przewodniczący  oraz osoba sporządzająca protokół.
11.  Protokół podlega przyjęciu przez członków Rady na kolejnym posiedzeniu
i podpisaniu. Sprostowanie zapisów protokołu jest możliwe do chwili jego przyjęcia.

§ 4

1.       Decyzje Rady zapadają w formie uchwał.
2.       Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku jednakowej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3.       Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne na wniosek  jednego z członków Rady.

§ 5

1.      Radę na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący Rady.
2.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Świeciu.


§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Statutu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Powiadom znajomego