W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Kodeks Etyki Radnych

KODEKS ETYKI RADNYCH GMINY ŚWIECIE

PREAMBUŁA
Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej, związanych z pełnioną przez nich funkcją, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie Mieszkańców Gminy Świecie o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Gminy Świecie.

ZASADY OGÓLNE

Art. 1
Radni Gminy Świecie, na mocy ślubowania składanego zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, kierują się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz solidarną troską o dobro wspólne.

Art. 2
Radni Gminy Swiecie pełniąc służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
 
W szczególności, powinni działać zgodnie z zasadami:
- praworządności,
- uczciwości i rzetelności,odpowiedzialności,
- bezstronności i bezinteresowności,obiektywizmu,jawności,
- dbałości o interes publiczny,godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji - radnego,uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami. 

WYKONYWANIE FUNKCJI
 
Art. 3
Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes własny.
Radni Gminy Świecie pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem : podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Art. 4
Radni Gminy Świecie działają bezstronnie i bezinteresownie.
Nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes własny.
Nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.
Nie podejmują decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania kogokolwiek. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działają teżw prywatnym interesie osób lub grup osób. 
 
Art. 5
Radni Gminy Świecie nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu dbają, by został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji. 

Art. 6
Radni Gminy Świecie pełnią swoje funkcje rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności.
Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych. 

Art. 7
Radni Gminy Świecie są odpowiedzialni przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.
Radni ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego. 
 
Art. 8
Radni Gminy Świecie zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji.
Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.
Radni podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział 
w szkoleniach, kursach, itp. w zakresie działania samorządu gminnego. 
 
Art. 9
W kontaktach z obywatelami Radni Gminy Świecie zachowują się z godnością, są pomocni, życzliwi, dbają o dobre stosunki międzyludzkie.
Radni przestrzegają zasad prawidłowego zachowania cechujących człowieka o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Art. 10
Radni Gminy Świecie zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
Przewodniczący Rady Miejskiej upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie wśród radnych i członków wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane