W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

Podatki w 2021 r.

Stawki podatków:

1) od nieruchomości, podjęte Uchwałą nr 196/20 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 26 listopada 2020 r.


2) od środków transportowych, podjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/15 z dnia 26 listopada 2015 roku


3) rolnego, podjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 195/20 z dnia
26 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.Formularze podatkowe obowiązujące w 2020 r. (obowiązują od 01.07.2019 r.) 
  
W 2020 r. obowiązują jednolite wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, które zostały określone na podstawie: 
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), 
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105), 
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). 
 
Ogólnokrajowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych mają zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. 

Link do strony, skąd należy pobrać odpowiedni(e) formularz(e)

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ 
  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, iż: 
  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Świecia z siedzibą w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124, tel. 52 33 32 323, faks 52 33 32 311 e-mail sekretariat@swiecie.eu 
  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl 
  
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Świecia  - przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 19 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacjach. 
  
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu: przeprowadzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a w razie istnienia zaległości ww. należności podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych. 
  
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą Świecie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Świecia. 
                  
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
  
7. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa stanowi podstawę pociągnięcia Pana/Pani do odpowiedzialności karnej skarbowej. 
  
  
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. 

Informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać pod adresem


https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego 

 
oraz w  Wydziale Finansowym, pok. 2 i 3, Urzędu Miejskiego, tel. 52/ 333 23 64 i 52/ 333 23 34 
w godz. 7.30 - 15.30. 

Powiadom znajomego