Debata nad raportem o stanie gminy:

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583 i 1005 ), Burmistrz co roku przedstawia Radzie Miejskiej w Świeciu raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady p. Jerzego Wójcika pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób Zgłoszenie

Powyższe zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.Załączniki:

Raport o stanie gminy Świecie za 2021 rok