Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1. Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2. Zakup i zainstalowanie:

  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł
  • energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
    – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym;
2. Rachunki, faktury VAT z nakładów inwestycyjnych (oryginał);
3. Zestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym;
4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Świeciu,Referat Podatków i Opłat, pok. nr 2, tel. 52-33-32-333

Sposób załatwienia
Decyzja w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

Opłaty
Wnioski wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna
Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1).

Tryb odwoławczy
Na decyzję w sprawie umorzenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje 
1. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Maksymalny okres, na jaki może być udzielona ulga - 15 lat.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.Załączniki:

Formularz informacji - pomoc inna niż de minimis