W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

WYKAZY I REJESTRY

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późń. zm.) przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W rejestrze zamieszcza się:

-  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

-  numer identyfikacji podatkowej (NIP);

-  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

-  numer rejestrowy.

 
Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu.


WPIS DO REJESTRU – ZAŚWIADCZENIE 

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy pobierz wniosek o wpis do rejestru  oraz po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobierz treść oświadczenia   

Wysokość opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.): 

50 zł – za dokonanie wpisu do rejestru;

25 zł – za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności (tj. 50% stawki określonej od wpisu) 

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami (wyszczególnione w formularzu wniosku). Jeżeli organ nie dokona wpisu w wyżej określonym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później, niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. 

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

ZMIANA DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych pobierz wniosek o zmianę wpisu do rejestru. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru.

ZAKAZ WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WPISEM

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

1)      przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niezgodne ze stanem faktycznym;

2)      przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

3)      stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Organ wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

Przed wydaniem decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia.

INNE POWODY WYKREŚLENIA Z REJESTRU

Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku, gdy:

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

2)    stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem,

3)    stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4)    przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2 tej ustawy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. 

 
Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru 
z powodów, o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

SPRAWOZDANIA PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.


Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie 
do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 


Sprawozdanie zawiera:

1.       imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 5, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2.       informacje o miejscu prowadzenia działalności;

3.       informacje o masie:

a)      poszczególnych rodzajów odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane,

b)      pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, powstałych z odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, przekazanych do składowania albo do termicznego przekształcania,

c)       odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia 
i recyklingu,

4.       Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w rocznym sprawozdaniu także informacje o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomie składowania.

5.       Podmiot, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.

6.       Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta sprawozdanie zerowe.

7.       Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

 KONTROLE PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

W stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę co najmniej raz na dwa lata.

Do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

KARY

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

1)      odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru;

1a)  złożył wniosek, o którym mowa w art. 9c ust. 2, niezgodny ze stanem faktycznym albo złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;

2)      miesza selektywnie zebrane odpady komunalne z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;

3)      nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;

4)      przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;

5)      przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, który nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

1)      przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;

2)      ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

3)      składowania.

 

DARMOWE POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY

Wiele osób np. chorujących na cukrzycę, nadciśnienie – samodzielnie wykonuje zastrzyki w domu. Po wykonaniu iniekcji pozostaje problem: co zrobić ze zużytą igłą? Gdzie ją wyrzucić? Czy odpad ten stanowi zagrożenie?

Do przechowywania w domu zużytych igieł może służyć specjalny pojemnik firmy EKO – WISŁA,  wydawany w przychodniach zdrowia lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Sulnówku. Tam również dostarczyć można pojemniki zapełnione. Zebrane igły EKO – WISŁA przekazuje do spalarni odpadów medycznych w Bydgoszczy.

 

 

Dlaczego zużyte igły należy odizolować od pozostałych odpadów? Dlaczego nie wolno wyrzucać ich luzem do pojemników lub worków?

Pamiętajmy, że wszystkie odpady odbierane od mieszkańców przekazywane są do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

W halach sortowni, pracownicy EKO – WISŁY ręcznie wybierają frakcje odpadów nadające się do recyklingu. Podczas wykonywanej pracy istnieje zagrożenie zakłucia igłą, pomimo zabezpieczenia rąk specjalnymi rękawicami antyzakłuciowymi.

 

 

W strumieniu odpadów oprócz igieł po insulinie, czy lekach przeciwzakrzepowych mogą znaleźć się igły, zawierające niebezpieczny materiał zakaźny, stwarzający ryzyko zakażenia np. wirusowym zapaleniem wątroby, HIV, tężcem. Zakłucie igłą nieznanego pochodzenia stanowi ogromne zagrożenie dla osób pracujących przy odpadach. W przypadku zakłucia (a zdarzyły się już 2 przypadki) pracownik zostaje poddany specjalistycznym badaniom, na których wynik często trzeba długo czekać.

 

ZUŻYTE LEKI ODDAJ DO APTEKI

 

Zużytych leków nie wolno wrzucać do pojemników na odpady komunalne. Należy zebrać je selektywnie w domu i oddać do:

-        Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Sulnówku,

-        Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych,

-        specjalnego pojemnika zlokalizowanego w aptece (wykaz aptek)

Mieszkańcy nie ponoszą kosztów odbioru zużytych leków.

Do pojemników na zużyte leki nie można wrzucać żadnych innych odpadów, w szczególności zużytych igieł po iniekcji. Specjalne pojemniki do zbierania igieł można pobrać nieodpłatnie np. w PSZOK-u, w przychodniach zdrowia lub w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świeciu. 

wykaz aptek

 

 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU OD PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYH ODPADY KOMUNALNE

 

 

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII ORAZ SZNURKA, POWSTAJĄCYH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW

 

Powiadom znajomego