Zarządzenie Nr 705/08

Zarządzenie Nr 705/08
B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a
z dnia 09 czerwca 2008r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/08 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2008.
 
 
          Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591)  oraz   paragrafu 17 uchwały Nr 36/07 Rady Miejskiej z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2007.
 
B u r m i s t r z  Świecia
zarządza:
 
§ 1
W uchwale Rady Miejskiej Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia
budżetu  Gminy  Świecie  na rok 2008 zmienioną:
 
 
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 127/08 z dnia 27 marca 2008r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 134/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.
- Zarządzeniem Nr 684/08 Burmistrza Świecia z dnia 05 maja 2008r.
 
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 362.235,-zł, plan dochodów po zmianie wynosi 80.864.460,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 362.235,-zł, plan wydatków po zmianie wynosi
80.864.460,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
   3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej – plan finansowy zadań zleconych na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
                                                                                                       Burmistrz Świecia
                                                                                                       Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
 do Zarządzenia  Burmistrza Świecia
Nr 705/08 z dnia 9 czerwca 2008r.
 
Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do budżetu
dotacji celowych oraz z bieżącej analizy planu wydatków i koniecznych zmian w klasyfikacji budżetowej.
1.   Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 121.577,- zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem
na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2.   Zwiększa się plan dotacji celowej, o kwotę 6.950,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
3.   Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 233.708,- zł (rozdz 85295) z przeznaczeniem  na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze.
Ponadto w planie wydatków dokonuje się poniżej opisanych zmian. 
1.      Zgodnie z interpretacja Ministerstwa Finansów zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej klasyfikuje się
w § 4430 przenosząc kwotę zaplanowaną w § 3020 wysokości 194.144,-zł
(rozdz. 01095).
2.      W ramach wydatków Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023) zwiększa się plan na umowy zlecenia § 417, co związane jest ze zwolnieniami pracowników i zwolnieniami lekarskimi oraz na opłaty i składki § 443, co podyktowane jest zwiększonymi opłatami egzekucyjnymi. Zmniejsza się natomiast środki planowane na delegację zagraniczne
i zakup materiałów papierniczych.
3.   Zmiany w ochotniczych strażach  pożarnych spowodowane są przeniesieniem środków ze względu na wzrost cen paliw i wzrost cen usług. Prace remontowe w remizie wykonane zostały we własnym zakresie przez pracowników OSP, co pozwoliło zwiększyć zakres robót i spowodowało oszczędności.
4. W ramach działu Oświaty i Wychowania dokonuje się zmian, które wynikają  
z prawidłowego  zakwalifikowania wydatków remontowych.

Załącznik Nr 1 (77kB) pdf

Załącznik Nr 2 (90kB) pdf

Załącznik Nr 3 (109kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2008)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (16 czerwca 2008, 12:33:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1969