Uchwała nr 161/08Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 26 czerwca 2008w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591).

Uchwała nr 161/08
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 26 czerwca 2008


w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591).


uchwala się co następuje:

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2008 zmienioną:
-  Uchwałą Nr 127/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2008r,
-  Uchwałą Nr 134/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2008r,
- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 684/08 z dnia 05 maja 2008r.
- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 705/08 z dnia 09 czerwca 2008r.
 
      1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.469.756,-zł, plan po zmianach wynosi
         82.334.216,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  1.469.756,-zł,  plan po zmianach wynosi
         82.334.216,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                                R a d y M i e j s k ie j
 
                                                                                     Jerzy Wójcik
Załączniki (185kB) plik

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 lipca 2008, 13:19:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1603