Zarządzenie 224/03

Zarządzenie Nr 224 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w 4 obiektach usługowo- handlowych położonych przy ul. Mestwina 2.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz zgodnie z uchwałą Nr 56/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30.01.2003 i opublikowanej w Dz. U. Woj. Kujawska-Pomorskiego Nr 23 poz. 462 z dnia 21.03.2003 określającej warunki i zasady udzielania pomocy finansowej w związku z wykonaniem instalacji dla celów bytowych i grzewczych budynków.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić Panu Romanowi Jagielskiemu zam. w Świeciu przy ul. Mestwina 2 dotacji w wysokości 4.000 zł za wykonanie ogrzewania gazowego w 4 obiektach handlowych położonych przy ul. Mestwina 2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 maja 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 lutego 2004, 10:41:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339