Zarządzenie Nr 215/03

Zarządzenie Nr 215 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 12 maja 2003r.

w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku mieszkalnego położonego w Wielkim Konopacie na działce nr 54/2.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przeznaczyć do rozbiórki budynek mieszkalny położony w Wielkim Konopacie na działce nr 54/2 z uwagi na zły stan techniczny.

§ 2

Ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na rozbiórkę budynku wymienionego w § 1.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2. Gabriela Bąkowska - członek

3. Bernadeta Krzyżanowska - członek

4. Ewa Gorzka - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału.BAGiGG

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (12 maja 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 lutego 2004, 08:23:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1384