Zarządzenie Nr 214/03

Zarządzenie Nr 214 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 12 maja 2003r.

w sprawie sprzedaży części działki nr 1381/30 położonej w Świeciu przy ulicy Wodnej.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591ze zmianami ) art. 13 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 ) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002 r. “o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych ”.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży części działki nr 1381/30 o pow.ok.1000 m2 położonej w Świeciu przy ulicy Wodnej.

1. Zlecić podział w/w działki oraz jej wycenę

2. Ogłosić wykaz na sprzedaż nowo wydzielonej działki

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (12 maja 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 lutego 2004, 08:21:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1269