Zarządzenie Nr 211/03

Zarządzenie Nr 211/ 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 5 maja 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmiany § 3 Zarządzenia Nr 125/03 Burmistrza Świecia z dnia 4 marca 2003r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591ze zmianami ) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

W § 3 Zarządzenia Nr 125/03 z dnia 4 marca 2003r wykreślić słowa : “ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego” i wprowadzić nowy zapis w brzmieniu : “ za cenę 25,-zł za 1 m2”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (5 maja 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 lutego 2004, 08:05:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1214