Zarządzenie Nr 209/03

Zarządzenie Nr 209 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 5 maja 2003 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Terespolu Pomorskim.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.5c oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Terespolu Pomorskim.

§ 2

 1. Powołać komisję konkursową na zasadach określonych w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty akceptując proponowanych do składu komisji przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rodziców i zakładowych organizacji związkowych z wyznaczeniem jako przedstawicieli organu prowadzącego :

 • Pana Piotra Ciemnego na przewodniczącego komisji,
 • Panią Ewę Kujawską na członka komisji,
 • Pana Waldemara Furę na członka komisji .
 1. Tryb pracy oraz zasady postępowania komisji określa regulamin pracy, stanowiący

załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

                                                                                                                  Burmistrz Świecia

                                                                                     Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1   

Regulamin pracy komisji konkursowej konkursu na dyrektora

 1. Skład Komisji został określony na podstawie art. 36a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (D.U. Nr 95, poz.425 z późn. zm.) przez Burmistrza Świecia .
 2. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Świeciu Pan Piotr Ciemny.
 3. Komisja działa na posiedzeniach podejmując uchwały większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 składu.
 4. Komisja konkursowa po zamknięciu listy zgłoszeń dokonuje wstępnej selekcji kandydatów pod względem formalnym.
 5. Wyłonienie kandydata następuje po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów ze

  wszystkimi uczestnikami konkursu i po przeprowadzeniu głosowania. Podczas

  rozmów uczestnicy konkursu prezentują m. in. swoją koncepcję pracy szkoły.

 6. Wybór kandydata na dyrektora polega na postawieniu znaku “ x “ w okienku przy jego nazwisku.
 7. Postawienie w okienku przy nazwisku kandydata znaku – “ oznacza , że oddany głos jest głosem sprzeciwu dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora.
 8. Postawienie więcej niż jednego znaku “ x “ oznacza, że dany głos jest nieważny ; nie postawienie znaku “ x “ przy żadnym z nazwisk kandydatów oznacza, iż głosujący członek komisji wstrzymał się od głosu.
 9. Kandydatem Komisji na stanowisko dyrektora zostaje osoba, która w wyniku głosowania uzyskała bezwzględną większość głosów (powyżej 50% ważnych głosów).
 10. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, do drugiej tury głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 11. W drugiej turze głosowania, kandydatem Komisji na dyrektora zostaje osoba, która w wyniku głosowania uzyskała większość głosów.
 12. Jeżeli w drugiej turze głosowania obaj uczestnicy konkursu uzyskają po 50% ważnych głosów. Komisja przedstawia obu kandydatów na stanowisko dyrektora Burmistrzowi Świecia, który podejmuje decyzję, któremu z nich zaproponować stanowisko dyrektora.
 13. Jeżeli kandydatem na stanowisko dyrektora była tylko jedna osoba, która w wyniku głosowania nie uzyskała bezwzględnej większości głosów to wynik taki oznacza, że konkurs nie został rozstrzygnięty.
 14. Komisja sporządza protokoły ze swoich posiedzeń. Protokoły podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji.
 15. Komisja ogłasza wynik konkursu w dniu jego zakończenia, przekazując informację ustną wobec uczestników konkursu i pisemną przez wywieszenie komunikatu w miejscu przy Komisji.
 16. Obsługę techniczną Komisji zapewnia organizator konkursu.
 17. Po wyłonieniu kandydata w wyniku postępowania konkursowego Burmistrz Świecia przedstawia go Kuratorowi Oświaty, a po nie wniesieniu przez Kuratora sprzeciwu, powierza mu stanowisko dyrektora.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (5 maja 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 lutego 2004, 07:52:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1781