2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 28/02

Zarządzenie Nr 28 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002 r

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska .

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 119 , poz. 773 z 1998 r ze zmianami )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska ogłoszenie (zał. nr 1).

§ 2

Kryteria oceny ofert:

  1. cena – 100 %

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Janusz Czaplewski - przewodniczący

  2. Ewa Gorzka - członek

  3. Alicja Kliczykowska - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi ROŚiGK .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

 

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:44:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1967