2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 24/02

Zarządzenie Nr 24/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku położonego w Wielkim Konopacie na działce nr 54/2.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przeznaczyć do rozbiórki budynki mieszkalny i gospodarczy położone w Wielkim Konopacie na działce nr 54/2 z uwagi na zły stan techniczny.

§ 2

0głosić przetarg pisemny nieograniczony na rozbiórkę wymienionych w § 1 budowli i budynków.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1.Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2.Gabriela Bąkowska - członek

3.Bernadeta Krzyżanowska - członek

4.Ewa Gorzka - członek

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału.BAGiGG

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:34:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2042