2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 23/02

Zarządzenie Nr 23 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki nr 2029 położonej w Świeciu przy ul. Farnej.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591ze zmianami ) i art. 13 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrza Świecia

zarządza

§ 1

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży działki nr 2029 o pow.430 m2 położonej w Świeciu przy ul. Farnej.

1.Zlecić wycenę w/w działki.

2.0głosić wykaz na sprzedaż

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:31:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1893