2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 20/02

Zarządzenie Nr 20 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 32/20.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591ze zmianami ).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na odroczenie terminu płatności raty wraz z odsetkami w wysokosci 1.558,34 zł stanowiącej część zapłaty za przekształcenie uzytkowania wieczystego w prawo własności działki Nr 32/20 położonej w Świeciu przy ul.Wyspiańskiego p.Henrykowi Biskupowi.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:24:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1883