2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 19/02

Zarządzenie Nr 19/ 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul.Mestwina 18.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591ze zmianami ).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć termin płatności raty w wysokości 2.266,08 zł + odsetki stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul.Mestwina 18 p.Renacie i Wojciechowi Wojtysiak do końca października 2003r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Swiecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2056