2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 15/02

Zarządzenie Nr 15/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 100 położonej w Polskim Konopacie.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U .Nr 46 z 2000 poz.543).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Polskim Konopacie zbywanej aktem notarialnym Rep. A nr 5220/2002 dot. działki nr 100 o pow.0.1656 ha stanowiącej własność Kazimierza i Zofii Staniszewskich.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 07:58:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1984