2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 13/02

Zarządzenie Nr 13/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 listopada 2002 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 4` ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 128, poz.1401 ze zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Powołać Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Świeciu w następującym składzie osobowym :

  1. Dorota Zacharska – przewodnicząca
  2. Waldemar Fura – zastępca przewodniczącej
  3. Justyna Roszczynialska-Wąsowska
  4. Lidia Lemańska
  5. Jerzy Adamski
  6. Gabriela Chmiel
  7. Krzysztof Zagórski
  8. Mariusz Sokołowski

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 1220/01 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 8 października 2001 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Świeciu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 listopada 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (4 marca 2004, 13:07:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3351