2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 8/02

Zarządzenie Nr 8/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 listopada 2002r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Hallera 2/32a na rzecz najemcy lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Sprzedać lokal mieszkalny nr 32a o powierzchni 32,20 m2 położony w Świeciu przy ul.Hallera 2/32a na rzecz najemcy lokalu Pani Elżbiety Zwolińskiej za cenę 14.200,00zł określoną przez biegłego rzeczoznawcę z 50% bonifikatą ze względu na zapłatę gotówką

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 listopada 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (4 marca 2004, 12:49:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2005