2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 5/02

Zarządzenie Nr 5 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 listopada 2002r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 2809/6 i 200/98 położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego i Żwirki i Wigury na rzecz Zakładu Energetycznego w Bydgoszczy Sp. Akcyjna.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 Nr 46 poz. 543 ) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działki nr 2809/6 i 200/98 położone w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego i Żwirki i Wigury, Zakładowi Energetycznemu w Bydgoszczy Sp. Akcyjna.

  2. Nakłady znajdujące się na w/w działce stanowią własność Zakładu Energetycznego Sp. Akcyjna w Bydgoszczy.

3. Zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego wartość działek wynosi:

2809/6 - 1.968,-zł

200/98 - 1.926,-zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 listopada 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (4 marca 2004, 12:43:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2015