2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 42/02

Zarządzenie Nr 42 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie przystąpienia do prac związanych z nieodpłatnym zbyciem udziałów w kapitale zakładowym Firmy działającej po nazwą “Zakład Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o. w Świeciu , a stanowiących własność Gminy Świecie.

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U z 2001, Nr 142 ,poz. 1591 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr 450 / 02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów w jednoosobowych spółkach Gminy Świecie lub innych podmiotach, w których właścicielem akcji, udziałów lub wkładów jest Gmina Świecie

Burmistrz Świecia

zarządza

§ 1

  1. Przystąpić do prac umożliwiających nieodpłatne zbycie udziałów w kapitale zakładowym

    Firmy działającej po nazwą “Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świeciu ,

    a stanowiących własność Gminy Świecie na rzecz uprawnionych pracowników Zakładu

    Energetyki Cieplnej .

  2. Stosowne prace prowadzić z uwzględnieniem zasad określonych Uchwałą Nr 450 /02

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad

zbywania udziałów w jednoosobowych spółkach Gminy Świecie lub innych podmiotach,

w których właścicielem akcji, udziałów lub wkładów jest Gmina Świecie

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Firmy działającej po nazwą “Zakład Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o. w Świeciu oraz Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego, Wspierania Przedsiębiorczości i Promocji Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (19 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:18:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2238