2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 41/02

Zarządzenie Nr 41/ 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego gruntu.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r “o samorządzie gminnym” (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 ) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

1.Rozwiązać użytkowanie wieczyste działki nr 88/12 o powierzchni 1.1141 ha zapisanej w KW 29635, położonej w Świeciu przy ul.Kolejowej, której użytkownikiem wieczystym jest Pani Barbara Szczepańska.

2.Zwrócić użytkownikowi wieczystemu zwaloryzowaną pierwszą opłatą wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 41.963,00 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:17:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1953