2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 36/02

Zarządzenie Nr 36/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750- Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

  1. Dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadań związanych z profilaktyką
    i ochroną zdrowia w wysokości – 600,- zł

  2. Na nagrodę Burmistrza Świecia za udział w XI Kociewskim Konkursie Plastycznym na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową, w wysokości – 300,- zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1844