2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 35/02

Zarządzenie Nr 35 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie odroczenia terminu spłaty należności z tytułu dzierżawy gruntu rolnego położonego w Sartowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Odroczyć termin spłaty należności z tytułu dzierżawy gruntu rolnego położonego we wsi Sartowice w kwocie 206,00zł. (w tym koszty upomnienia i odsetki) do końca marca 2003r.Panu Krzysztofowi Ulikowskiemu .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:59:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2078