2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 29/02

Zarządzenie Nr 29 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002 r

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na czasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt .

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 119 , poz. 773 z 1998 r ze zmianami )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Dokonać zamówienia zgodnie z art.6 ust.1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych na czasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt za kwotę 10.800,00 zł rocznie .

§ 2

Zlecić wykonanie zamówienia Zakładowi Usług Komunalnych w Świeciu .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi ROŚiGK .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:47:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1860