REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zarządzenie nr 189/11 Burmistrza Świecia

Zarządzenie Nr 189/11 Burmistrza Świecia z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu >> [...]

Zarządzenie Nr 1222/06

Zarządzenie Nr 1222/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 1/02

Zarządzenie Nr 1/02 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2002r   w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w [...]

metryczka