Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                                          Świecie, dn. 10.06.2011 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG.7323 – 02/28/09
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
 
    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) i uchwałą Nr 188/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu
 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 27 czerwca 2011 r. do 25 lipca 2011 r.
 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu. 
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, sala nr 20 o godz. 10.00. 
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świecia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r.
 
 
                                                                                          Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
 
                                                                                                  Zbigniew Podgórski
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (13 czerwca 2011)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (13 czerwca 2011, 09:01:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2012