O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ...


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                                  Świecie, dn. 25.08.2010 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
BAGiGG.7323 – 04/21/09
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
 
    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały nr 175/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2008 r. i uchwały Nr 235/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 175/08 z dnia               28 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Sulnowo
 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 3 września do 24 września 2010 r.
 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie,
w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, sala nr 20 o godz. 10.00. 
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świecia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,                     w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2010 r.
 
 
Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                          Zbigniew Podgórski

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (25 sierpnia 2010)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (25 sierpnia 2010, 11:22:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2492