O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                                  Świecie, dn. 21.06.2010 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG/7323/17K/08

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 163/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39 PUS położonej we wsi Kozłowo, zawartej w zmianach planu ogólnego gminy Świecie przyjętego uchwałą nr 197/96 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 1996 r.                              
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla jednostki bilansowej A39 PUS położonej we wsi Kozłowo
 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 01 lipca do 23 lipca 2010 r.
 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 7 w godzinach od 8.00 do 15.00. 
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, sala nr 20 o godz. 10.00. 
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świecia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2010 r.


 
 
Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                                                               Zbigniew Podgórski
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (21 czerwca 2010)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (21 czerwca 2010, 08:46:51)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (21 czerwca 2010, 09:19:05)
Zmieniono: zmiany administracyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2504