Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania ...

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                             Świecie, dn. 18.03.2010 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG. 7323 – 02/12/09


 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 


 
    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 188/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu


 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 01 kwietnia do 23 kwietnia 2010 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach od 8.00 do 15.00. 
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, sala nr 20 o godz. 10.00. 
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świecia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2010 r.
 
 


                                                                           Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                              Zbigniew Podgórski
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (18 marca 2010)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (18 marca 2010, 11:50:48)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (18 marca 2010, 11:57:28)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2334