OBWIESZCZENIE znak sprawy BAGiGG/7323/...

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                           Świecie, dn. 11.02.2010 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG/7323/22c/08
BAGiGG/7323/24II/08
   znak sprawy:


 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

B U R M I S T R Z A   Ś W I E C I A
 


    Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.)     
 


zawiadamiam
 

o możliwości zapoznania się z treścią:
 
—  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Cisowej w Sulnowie przyjętego uchwałą Nr 285/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010 r. wraz z podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 i uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy,
 
— zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu przyjętej uchwałą Nr 286/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010 r. wraz z podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 i uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy
 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pokój Nr 9 w godzinach od 730 do 1500 w terminie 21 dni od dnia doręczenia obwieszczenia tj. od dnia 02.03.2010 r. do dnia 22.03.2010 r.
 
 
 


 
                                                                              Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
 
                                                                                    Zbigniew Podgórski
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (11 lutego 2010)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (11 lutego 2010, 13:58:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1866