Obwieszczenie BAGiGG

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                             Świecie, dn. 27.11.2009 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
BAGiGG/7323/17c/08
BAGiGG/7323/19II/08
znak sprawy:
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
 

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały:
1) Nr 113/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek przy ul. Cisowej w Sulnowie,
2) Nr 144/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicą Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu, polegających na zmianach ustaleń dla jednostek bilansowych: F19KP, F20U-MN, K4RP, F34MN,    C38MN-U, J38ZP, H8ZP/KP, N24KP, N26KP, J36KP-U, J30US-UG/UH, J37MW/MN
 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Cisowej w Sulnowie,
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 8 grudnia do 30 grudnia 2009 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie,
w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego pokój nr 9 w godzinach od 8.00 do 15.00. 
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, sala nr 20 o godz. 10.00. 
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świecia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.
 
 
                                                                  Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                         Zbigniew Podgórski

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (27 listopada 2009)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (27 listopada 2009, 07:45:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1975