Obwieszenie BAGiGG


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                             Świecie, dn. 08.07.2009 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
BAGiGG/7323/19/08
 znak sprawy:
                                      

                                          O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 125/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 109/2, 110/10, 110/11 k. m. 6, 110/11 k. m. 5, 110/14, 3341/45, 3341/46 i 3341/47 w miejscowości Sulnówko, Gmina Świecie oraz uchwały nr 185/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 lutego 2008 r. w zakresie ustalenia obszaru działek nr 109/2, 110/10, 110/11 k. m. 6, 110/11 k. m. 5, 110/14, 348/7, 3341/45, 3341/46, 3341/47 oraz części działek nr 3341/42, 3348/13 w miejscowości Sulnówko
 
                                            zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów w Sulnówku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 lipca do 06 sierpnia 2009 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie,
w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 7 w godzinach od 8.00 do 15.00.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, sala nr 20 o godz. 10.00.
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
     Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świecia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2009r.
 
 
 
                                                           Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                   Zbigniew Podgórski

metryczka


Wytworzył: Gzella Andrzej (7 lipca 2009)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (8 lipca 2009, 10:20:54)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (8 lipca 2009, 10:36:50)
Zmieniono: dodano znak sprawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2133