Obwieszczenie Burmistrza Świecia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 94/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2007 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13 i 88/15 w miejscowości Kozłowo, Gmina Świecie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 19 marca 2009 r. do 9 kwietnia 2009 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach od 8.00 do 15.00.  
        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, sala nr 20 o godz. 10.00.  
        Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
        Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świecia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2009 r.  
 
 
                                                                                    Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                           Zbigniew Podgórski
 
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (10 marca 2009)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (10 marca 2009, 12:17:57)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (10 marca 2009, 12:25:29)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2634