Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świecie


 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 położonej przy ul. Miodowej w Świeciu oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Świeciu.
 
    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 54 ust.1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr 166/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 lipca 2008 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany planu miejscowego dla działki nr 789 przy ul. Miodowej w Świeciu, uchwały nr 114/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicą Laskowicką i Chmielnikami w mieście Świeciu


zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu


1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 położonej przy ul. Miodowej w Świeciu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Świeciu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 9 lutego 2009 r. do 3 marca 2009 r.
 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego pokój nr 9 w godzinach od 8.00 do 15.00.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lutego 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie sala nr 21 o godz.10.00.  
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świecia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2009 r.
 


 
                                                         Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA


                                                                 Zbigniew Podgórski
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (26 stycznia 2009)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (29 stycznia 2009, 09:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2949