Zagospodarowanie przestrzenne

W celu określenia polityki przestrzennej Miasta i Gminy Świecie opracowano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 205/2000 r. Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2000 r.  Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Studium uwzględnia uwarunkowania wynikające w szczególności z:

  • Dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu.
  • Występowania obiektów i zabytków chronionych na podstawie przepisów szczególnych.
  • Stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego  i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
  • Prawa własności gruntów.
  • Jakości życia mieszkańców.
  • Określenia obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę ze wskazaniem w miarę potrzeb obszarów przewidzianych do zamierzonej działalności inwestycyjnej.
  • Określenie kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej
  • Obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na uwarunkowania.

metryczka


Wytworzył: Jan Adamczyk (30 czerwca 2003)
Opublikował: Rafał Grzonkowski (30 czerwca 2003, 14:47:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11416