Zarządzenie Nr 858/04

Zarządzenie Nr 858/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany układu wykonawczego środków specjalnych i funduszu celowego.

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i zgodnie z § 2 i § 3 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚ i GW na rok 2004.

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

 1. Zmienić układ wykonawczy przychodów i wydatków środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 2. Zmienić układ wykonawczy przychodów i wydatków GFOŚr i GW zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

Załącznik Nr 1

UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ŚRODKÓW SPECJALNYCH  NA ROK 2004

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 – Świetlice szkolne

Stan środków na początek roku obrotowego - 97.032,-

Przychody ogółem w tym: - 686.460,-

 • 0830 – wpływy z usług - 572.386,-

 • 0960 – otrzymane środki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 114.074,-

Ogółem - 783.492,-

Wydatki ogółem w tym: - 743.094,-

 • 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 146.022,-

 • 4220 – zakup środków żywności - 597.072,-

Stan środków na koniec roku obrotowego - 40.398,-

Ogółem - 783.492,-

 

Załącznik Nr 2

UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku (b.o.) - 193.370,-

Przychody ogółem w tym: - 1.511.000,-

 • 069 – wpływy z różnych opłat - 1.500.000,-

 • 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 11.000,-

Ogółem - 1.704.370,-

Wydatki ogółem w tym: - 1.704.370,-

 • 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 93.000,-

 • 4300 – zakup usług pozostałych - 1.091.950,-

 • 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych - 519.420,-

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 stycznia 2005, 15:15:26)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (17 stycznia 2005, 15:21:35)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1342