Zarządzenie Nr 857/04

Zarządzenie Nr 857/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 grudnia 2004

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 48 z późn. zmian.)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 474/04 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu z realizacji dochodów i wydatków Budżetu Gminy na rok 2004 zmienionym zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia:

- Zarządzeniem Nr 546/04 Burmistrza Świecia z dnia 25 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 686/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 779/04 Burmistrza Świecia z dnia 1 października 2004r.

- Zarządzeniem Nr 830/04 Burmistrza Świecia z dnia 29 listopada 2004r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 857/04

z dnia 31 grudnia 2004r. zmieniający

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 474/04

z dnia 10 lutego 2004r.

Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy Świecie na rok 2004 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

020

Leśnictwo

500

1.000

2.000

3.000

3.000

600

Transport i łączność

5.000

15.000

25.000

75.150

75.150

630

Turystyka

-------

-------

-------

68.464

68.464

700

Gospodarka mieszkaniowa

400.000

700.000

1.050.000

1.450.000

1.450.000

710

Działalność usługowa

-------

1.000

2.000

5.000

5.000

750

Administracja publiczna

60.000

130.000

200.000

349.682

349.682

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

1.200

 

 

50.000

 

 

51.200

 

 

52.530

 

 

52.530

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

 

9.000.000

 

 

18.000.000

 

 

27.000.000

 

 

36.116.639

 

 

36.116.639

758

Różne rozliczenia

4.000.000

7.000.000

10.000.000

12.926.388

12.926.388

801

Oświata i wychowanie

150.000

300.000

500.000

1.021.892

1.021.892

851

Ochrona zdrowia

--------

-------

------

46.000

46.000

852

Pomoc społeczna

500.000

1.000.000

1.500.000

5.814.321

5.814.321

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.000

15.000

20.000

28.000

28.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-------

-------

-------

19.892

19.892

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

390.000

429.228

429.228

618.030

618.030

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodów

-------

5.000

5.000

15.860

15.860

926

Kultura fizyczna i sport

-------

-------

-------

250.000

250.000

 

Razem

14.511.700

27.646.228

40.784.422

58.860.848

58.860.848

Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 14.511.700,- zł

II kwartał - 13.134.528,- zł

III kwartał - 13.138.194,- zł

IV kwartał - 18.076.426,- zł

Razem 58.860.848,- zł

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 857/04

z dnia 31 grudnia 2004r. zmieniający

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 474/04

z dnia 10 lutego 2004r.

Harmonogram prognozowanych wydatków budżetu gminy Świecie na rok 2004 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000

30.000

60.000

66.000

66.000

600

Transport i łączność

500.000

1.000.000

2.000.000

2.428.713

2.428.713

630

Turystyka i wypoczynek

12.000

25.000

40.000

125.464

125.464

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.000

1.600.000

2.100.000

2.725.100

2.725.100

710

Działalność usługowa

200.000

400.000

500.000

653.696

653.696

750

Administracja publiczna

1.500.000

3.000.000

4.500.000

5.464.435

5.464.435

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

-------

 

 

50.000

 

 

51.200

 

 

52.530

 

 

52.530

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250.000

550.000

700.000

943.800

943.800

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

 

3.000

 

 

6.000

 

 

8.000

 

 

10.000

 

 

10.000

757

Obsługa długu publicznego

200.000

400.000

600.000

1.070.000

1.070.000

758

Różne rozliczenia

150.000

300.000

450.000

733.215

733.215

801

Oświata i wychowanie

7.300.000

15.000.000

18.500.000

23.569.184

23.569.184

851

Ochrona zdrowia

150.000

300.000

500.000

744.650

744.650

852

Pomoc społeczna

2.000.000

4.500.000

7.000.000

10.748.564

10.748.564

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

100.000

200.000

270.000

339.600

339.600

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

320.000

600.000

770.000

950.658

950.658

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000.000

2.500.000

4.200.000

5.388.379

5.388.379

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodów

700.000

1.400.000

2.000.000

2.617.860

2.617.860

926

Kultura fizyczna i sport

300.000

700.000

1.100.000

1.553.000

1.553.000

 

Razem

15.695.000

32.561.000

45.349.200

60.184.848

60.184.848

Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 15.695.000,- zł

II kwartał - 16.866.000,- zł

III kwartał - 12.788.200,- zł

IV kwartał - 14.835.648,- zł

Razem 60.184.848,-

Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 stycznia 2005, 15:11:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1079